Instituut CorCaroli streeft naar totale tevredenheid van al haar cursisten. Toch kan het voorkomen dat  de cursist niet helemaal tevreden is. Heeft een cursist een klacht dan probeert hij / zij deze eerst in gezamenlijk overleg met de trainer of medewerker van het Instituut dit op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij / zij een klacht indienen bij de Klachtencommissie van het Instituut. De deelnemer stuurt de klacht schriftelijk naar de Klachtencommissie waarna de klachtenprocedure wordt ingezet.
De klacht omvat tenminste: 
* naam en adres van de indiener
* datum van indiening
* omschrijving van de klacht
* de gronden van de klacht

Verzending klachten

De cursist stuurt zijn / haar klacht naar het Instituut, afdeling klachten, t.a.v. mevrouw M. Hoeve, Wyldpaed Oast 23, 9287 VM, Twijzelerheide.

Termijn voor indienen klachten

De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing is bekend gemaakt.

Vertrouwelijkheid klachten

Instituut CorCaroli garandeert de cursist dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de cursist zal worden behandeld.

Termijnen uitspraak klachten

De klacht zal door Instituut CorCaroli zo mogelijk binnen vier werkweken na indiening van de klacht worden behandeld en afgerond. Instituut CorCaroli stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Duurt de behandeling langer dan vier weken dan zal Instituut CorCaroli de cursist hiervan schriftelijk, met redenen omkleed, mededelen waarom er meer tijd voor een beslissing noodzakelijk is. Tevens zal een indicatie worden gegeven wanneer er een uitspraak te verwachten is.

Beroep

De cursist kan tegen de beslissing van het  Instituut CorCaroli over de klacht  in beroep gaan. Instituut CorCaroli heeft hiervoor een onafhankelijke Klachtencommissie in het leven geroepen en deze  bestaat uit onafhankelijke leden.

Verzending

Indien de cursist in beroep wil gaan, dan stuurt  hij/zij het beroepschrift aan de Klachtencommissie van Instituut CorCaroli,  Wyldpaed Oast 23, 9287 VM, Twijzelerheide. Zij draagt er zorg voor dat het beroepschrift bij de Klachtencommissie terecht komt. Deze staat o.l.v. de heer A. van Zuijlekom. De Klachtencommissie voorziet het beroepschrift van een dagstempel. Het dagstempel toont de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijnen van beroepsmogelijkheid.

Beroepschrift

Het beroepschrift houdt in: 
* naam en adres van de indiener
* datum van indiening
* omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend.
* de gronden van het beroep

Termijn voor indienen

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken.
De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing is bekend gemaakt.

Termijnen uitspraak beroep

De Klachtencommissie beslist zo mogelijk binnen zes werkweken na indiening van het beroep. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

Bindend

Het advies van de Klachtencommissie wordt door Instituut CorCaroli als bindend beschouwd.
Daaruit voortvloeiende consequenties worden door Instituut CorCaroli zo snel mogelijk afgehandeld.

Registratie

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.