Algemene Voorwaarden

Aanmeldingsprocedure

Voorafgaand aan de modulaire opleiding tot Life-coach vindt op individuele basis een intakegesprek plaats met één of twee van onze docenten/trainers. Tijdens dit intake gesprek maken we kennis met elkaar en onderzoeken we samen of de opleiding het beste bij jouw situatie en wensen past.

Een afspraak voor een intake gesprek maak je door telefonisch contact op te nemen met het kantoor van het Instituut CorCaroli, telefoon: 0511-449107. Na afloop van het intakegesprek ontvang je een inschrijfformulier voor de eerste module van de opleiding. Dit inschrijfformulier stuur je ingevuld en ondertekend naar het kantoor van het  Instituut CorCaroli. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging, de factuur en een ondertekende kopie van de inschrijving retour.

Na de afronding van iedere module ontvang je een nieuw inschrijfformulier voor de eerstvolgende module.  Dit inschrijfformulier stuur je wederom ingevuld en ondertekend naar het kantoor van het  Instituut CorCaroli en je ontvangt  een schriftelijke bevestiging, de factuur en een ondertekende kopie van de inschrijving retour.

Je schrijft  je voor elke module telkens opnieuw in. Opzeggen voor een volgende module is niet van toepassing.

Voorwaarde tot deelname

De opleiding die het Instituut CorCaroli aanbiedt legt een koppeling tussen de eigen kernkwaliteiten , de persoonlijkheid en theoretische kennis. Dit geeft  een krachtig gevoel van echtheid, originaliteit, nieuwe inzichten en vaardigheden. Er wordt toegewerkt naar een eigen werkvorm om derden via de geleerde coachingsmethoden te adviseren en te helpen.

Alleen mensen met de juiste motivatie kunnen zich inschrijven voor de opleiding, met als voorwaarde het intake gesprek. Verder wordt er voor het uitdragen van onze visie geen niveau gevraagd. Aanwezigheid van alle deelnemers is voor ons vanzelfsprekend en dus een basisvoorwaarde.

De opleiding is modulair opgezet en kunnen niet gedeeltelijk of los worden gevolgd. Vrijstelling van een module is niet mogelijk. Elke module is essentieel voor het geheel en er wordt vanaf Module 1 toegewerkt naar een eigen werkvorm in Module 5.

Aanvangsniveau

Er worden geen vooropleidingseisen gesteld aan de opleiding tot Life-coach.

Vrijstellingen

Bij de door het Instituut aangeboden opleiding staat de eigen groei centraal alsmede het maatschappelijk functioneren van de deelnemer. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de mens en is het Instituut vooral ook actief bij de begeleiding van de verdere ontwikkeling van iedere deelnemer  als persoon. Vanuit deze gedachte is het verkrijgen van een vrijstelling niet aan de orde. Het Instituut CorCaroli kent daarom geen vrijstellingen.

Studiebelasting

De volledige opleiding bestaat uit  vijf modules van drie aaneengesloten blokken van 3 dagen waarbij de cursisten in het laatste blok van module 5 gedurende een (kleine) week intensief worden getoetst. Elk blok omvat  8 dagdelen beginnend op donderdagochtend en lopend tot en met zaterdagmiddag.

Naast de tijd dat je aanwezig bent op het Instituut heb je tussen de blokken door ook extra uren nodig voor afspraken die tijdens de opleiding gemaakt worden, zoals het lezen van literatuur, intervisie en huiswerkopdrachten. De studiebelasting voor deze extra uren worden per module in de studiegids en op de website vermeld.

Studieboeken

Per module is een maximum bedrag aan studiekosten vastgesteld. De cursist kan in de studiegids en op de website nagaan wat de maximale studiekosten per module zijn. In de overeenkomst is dit maximum bedrag opgenomen. In de bevestigingsbrief voorafgaand aan elke module wordt de aanbevolen literatuurlijst vermeld. Tijdens de opleiding worden aanvullende cursusmaterialen verstrekt. Eigendoms-rechten en de copyrights daarvan berusten bij het Instituut CorCaroli.

Afsluiting van de opleiding

Gedurende een week worden de studenten in Module 5 op het Instituut getoetst. De eindtoetsen worden beoordeeld in een gezamenlijke en open vergadering van docenten, studenten en de adviseur/coach. In twee voorbereidende blokken werken we in onderling overleg actief toe naar de toetsweek, die oa. bestaat uit een professionele workshop van een dagdeel, presentatie(s) en coachingsessies met vrijwillige cliënten. Op het eindcertificaat wordt het niveau vermeld waaruit de vakbekwaamheid van de student blijkt. In de toets is geen afwijzing opgenomen. Iedere student wordt op zijn eigen niveau beoordeeld.  Het betreft een beoordeling die verder gaat dan het mentale kennisniveau (IQ). Hier is ook sprake van een beoordeling van het emotionele ontwikkelingsniveau (EQ). Dit wordt op het eindcertificaat duidelijk gemaakt.

Annuleringsvoorwaarden Instituut CorCaroli

Wanneer er voor een module zich te weinig cursisten hebben aangemeld, zal het Instituut naar een passende oplossing zoeken. Er zal een alternatief geboden worden, altijd in overleg met de deelnemers. Besluit de cursist zich alsnog af te melden, dan volgt volledige restitutie van alle betalingen voor de betreffende module binnen 30 dagen, na het genomen besluit.

Annuleringsvoorwaarden cursist

Na ontvangstbevestiging van Instituut CorCaroli van deelname aan een module is een bedenktermijn van 14 dagen van toepassing. Daarna zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

Tot twee maanden voor aanvang zijn 40% van de modulekosten verschuldigd; tot één maand voor aanvang 80% van de modulekosten, daarna het hele factuurbedrag. Bij een eventuele restitutie wordt dit binnen 30 dagen verrekend. Er kan alleen schriftelijk worden opgezegd, t.a.v  mevrouw M. Hoeve, Instituut CorCaroli,  Wyldpaed Oast 23, 9287 VM, Twijzelerheide.

Vertrouwelijkheidsartikel

Instituut CorCaroli draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie van de cursist. Iedere medewerker van het Instituut is verplicht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Overmachtsartikel

Als door overmacht een blok of dagdelen geen doorgang kunnen vinden zal het Instituut naar een passende oplossing zoeken. Er zal een alternatief geboden worden in overleg met de deelnemers. Gaat de cursist hier niet mee akkoord dan zullen de kosten van dat blok of niet genoten dagdelen binnen 14 dagen, na het genomen besluit, worden terugbetaald.

Betalingsvoorwaarden

Na ontvangst van het door de cursist ingevulde en ondertekende inschrijfformulier ontvangt de deelnemer een factuur met een totaalbedrag wat bestaat uit opleidings- en verblijfkosten. Op de factuur staat het rekeningnummer aangegeven en wanneer de betaling bij het Instituut binnen dient te zijn. Indien de cursist afspraken wil maken over de wijze van betaling (bijvoorbeeld betalen in termijnen) dan dien je contact op te nemen met het kantoor.

Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.  Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Klachtenprocedure >>>